aktualności :

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich

Siedziba: ul Kościelna 5b, pokój 24
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. / fax. 33/ 874 27 33, (33) 875-79-11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do podstawowych zadań Wydziału należy obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego i budżetu powiatu, w tym:

 • opracowywanie planów finansowych dotyczących obsługi starostwa, radnych oraz wszystkich zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne starostwa,

 • opracowywanie projektów instrukcji i zarządzeń wewnętrznych regulujących obręb zagadnień finansowo –księgowych w starostwie, a także projektów zmian do tychże aktów,

 • prowadzenie obsługi księgowej w zakresie rzeczowo – osobowym starostwa, radnych, a także budżetów przyporządkowanych komórkom organizacyjnym starostwa dla realizacji zadań własnych w oparciu o obowiązujące zasady (politykę) rachunkowości dla jednostek budżetowych,

 • przekazywanie dotacji celowych na realizację zadań własnych, zleconych do wykonania innym jednostkom w oparciu o zawarte porozumienia,

 • ewidencjonowanie funduszu płac pracowników starostwa, roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wystawianie odpowiedniej dokumentacji),

 • prowadzenie windykacji należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetu powiatu generowanych w starostwie w zakresie wysyłania upomnień, wezwań do zapłaty oraz naliczania odsetek ustawowych i podatkowych,

 • opracowywanie projektów zmian (w oparciu o nowe przepisy) w polityce rachunkowości jednostki budżetowej (starostwo),

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie obowiązującym jednostki budżetowe,

 • sporządzanie zleconych przez organy powiatu i osoby publiczne analiz z zakresu spraw obsługiwanych przez starostwo,

 • prowadzenie rachunkowości starostwa, w tym rachunkowości realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych,

 • obsługa bankowo – kasowa,

 • opracowywanie projektu uchwały budżetowej i wszelkich zmian w budżecie (projekty uchwał zarządu, rady, plan finansowy budżetu),

 • współpraca i nadzór nad prawidłowym opracowywaniem projektów budżetów (planów finansowych) powiatowych jednostek organizacyjnych,

 • opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz planów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,

 • realizacja wydatków i dochodów budżetowych,

 • gospodarowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa,

 • gospodarowanie subwencją ogólną,

 • gospodarowanie środkami własnymi,

 • nadzór nad realizacją budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych i ich rozliczanie,

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań kwartalnych i rocznych, w tym rocznego bilansu z wykonania budżetu powiatu,

 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego (bilansu oraz bilansu skonsolidowanego) w oparciu o sprawozdania jednostkowe jednostek organizacyjnych,

 • nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań przez jednostki powiatowe,

 • sporządzanie dla wnioskodawców (zarządu, rady, komisji, osób publicznych) zleconych analiz z wykonania budżetu,

 • ewidencjonowanie planów budżetu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową,

 • ewidencjonowanie wykonania budżetu w oparciu o obowiązujące zasady rachunkowości dla budżetu (organu finansowego),

 • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej i cywilnej.

 

 
Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział BezpieczeństwaWydziałyWydział Finansów
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008