Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej - Powiat Suski - Podbabiogórze - Wydział Zamówień Publicznych
aktualności :

- sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycji, realizuje inwestycje w oparciu o zatwierdzony plan finansowy,
- zabezpiecza nadzór inwestorski,
- przygotowuje materiały źródłowe i oferty dla inwestorów oraz zawiera umowy o realizację inwestycji,
- promuje potencjał gospodarczy Powiatu,
- podejmuje działania wspierające rozwój małej przedsiębiorczości,
- prowadzi sprawy związane z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.


W zakresie drogownictwa:
- opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- Realizacja zadań w zakresie:

  • inwestycji drogowych,
  • utrzymywania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • inżynierii ruchu,
  • koordynacji robót w pasie drogowym,
  • wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • budowy, modernizacja, utrzymanie i ochrona przepraw promowych w ciągu drogi, łącznie z jednostkami przeprawowymi,

 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe i konkursy ofert

Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości położonych w Jordanowie, oznaczonych jako dz. ewid. nr 3945/1 o pow. 0,0494 ha, 3956/1 o pow. 0,0033 ha, 3822/1 o pow. 0,0015 ha, 3944 o pow. 0,0742 ha oraz 3936/1 o pow. 0,2585 ha, w odniesieniu do których toczy się postępowanie znak: WA.6740.1.271.2018.LG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemni w ramach zadania p...
Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Zamówień Publicznych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008