aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 16 styczeń 2018 Odsłony: 1296

Pełnego rozpędu nabrały prace geodezyjne w naszym powiecie. Rozpoczęty w połowie 2016 r. projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim” wszedł w fazę pełnej realizacji. Na projekt ten powiat pozyskał ok. 9.000.000 zł, a jego realizacja umożliwi szereg modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntowną wymianę sprzętu elektronicznego (serwerownia i stacje robocze), skanowanie materiałów geodezyjnych (mapy i operaty geodezyjne) oraz uruchomienie ogólnodostępnego geoportalu, który szybko i 24 godziny na dobę będzie dostarczał wszystkim zainteresowanym dokładne i aktualne informacje związane z nieruchomościami położonym na terenie powiatu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpiło dopiero w styczniu 2017 r., ale dzięki dobremu zaplanowaniu projektu możliwa jest terminowa realizacja poszczególnych działań. Wykonana została już część związana z modernizacją ewidencji gruntów i budynków we wsi Skawica, a takie same działania trwają na terenie Sidziny (termin zakończenia to koniec 2018 r.). Dzięki modernizacjom uporządkowane zostają m.in. granice działek i ewidencja budynków, aktualizowane są również użytki w terenach zabudowanych.

Postępują prace związane z digitalizacją zasobów. Pracownicy starostwa już zeskanowali i zapisali cyfrowo materiały z obrębów Skawica, Sidzina, Grzechynia, Tarnawa Dolna, Hucisko, Juszczyn, Targoszów i Bieńkówka. W sumie to ok. 6800 operatów i 770 arkuszy map. Trwają przygotowania do montażu wartej ok. 670.000 zł nowoczesnej serwerowni, przeznaczonej do obsługi geoportalu, a Wydział Geodezji rozpoczął też modernizację urządzeń drukujących. Systematycznie wycofywane są stare i nierentowne drukarki. Zastąpione zostaną bardzo wytrzymałymi, wydajnymi, zarządzanymi sieciowo i o ponad połowę tańszymi w eksploatacji modelami. Zaznaczyć należy, że praktycznie 100% środków przeznaczonych na wyżej opisane działania zostało pozyskanych z zewnątrz, tj. z funduszy europejskich (90%), budżetu Wojewody Małopolskiego oraz budżetów wspierających projekt gmin.

Oprócz projektu związanego z e-usługami, Wydział Geodezji podpisał stosowne umowy dotacyjne i rozpoczął realizację dwóch dużych projektów związanych za scalaniem gruntów na Wysokiej oraz w pozostałej do scalenia części Łętowni. W ramach scaleń uporządkowywane są działki, przebudowane istniejące drogi oraz wybudowane nowe w dobrym standardzie, pozwalającym na dojazd do działek rolniczych. Planuje się przebudowę ok. 55 km i budowę ok. 30 km nowych dróg. Budżety obu projektów scaleniowych opiewają w sumie na około 25.500.000 zł. Projekt jest w 100% finansowany z dotacji pochodzącej z europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego programu nasz powiat pozyskał 80% wszystkich środków, jakie zostały przewidziane na scalenia w całym województwie małopolskim.

Dodatkowo, niezależnie od realizacji wymienionych wcześniej wielkich projektów, udało się pozyskać jeszcze dodatkowe środki w wysokości ok. 1.200.000 zł na takie zadania jak: modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla Tarnawy Dolnej, modernizacja ewidencji budynków w Łętowni, Państwowy Rejestr Granic dla całego powiatu suskiego, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Budzowa oraz regulacja dróg powiatowych. Zadania te są praktycznie w 100% finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego, a nie osiągnięta nigdy wcześniej wysokość dotacji jest dużym sukcesem powiatu.

Łączna wysokość pozyskanych środków, wynosząca aż 35.700.000 zł oraz sprawne ich wykorzystanie i rozliczanie w krótkim czasie, głównie dzięki dobrej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników wydziału, pozwala naszej powiatowej geodezji kreować się na lidera w Małopolsce w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościPowiatowa geodezja liderem w Małopolsce
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008