aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 31 styczeń 2020 Odsłony: 1223

Najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 30.01.2020 r. było uchwalenie budżetu na rok bieżący. Zgodnie z obowiązującą procedurą został przygotowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty 14.XI.2019. Jego założenia były następnie omawiane na połączonym spotkaniu komisji rady powiatu i raz jeszcze oddzielnie przez komisję budżetową.

Na sesji projekt budżetu przedstawił starosta Józef Bałos. Podkreślił on na wstępie, że budżet ma charakter zrównoważony. W pozycji dochody zaplanowana została kwota 117.146.013,50 zł, w tym bieżące 95.379.748,20 zł i majątkowe 32.034.877,66 zł, co łącznie z przychodami budżetu daje kwotę 128.584.625,86 zł. Taka sama kwota zaplanowana została po stronie wydatków. Znalazła się w niej oprócz wydatków bieżących i majątkowych również kwota 1.170.000 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych przed laty kredytów i pożyczek.
Starosta w syntetycznym ujęciu przedstawił również najważniejsze pozycje po stronie wydatków. Największa część środków, niemal 50.000.000 zł, przeznaczona jest na wydatki oświatowe, które w dalszej części sesji szczegółowo omówił wicestarosta Zbigniew Hutniczak. Starosta podkreślił skalę wydatków jaką zarząd chce przeznaczyć na zadania inwestycyjne. W roku 2020 będą one stanowiły ok. 25% budżetu. Biorąc jednak pod uwagę, że część wydatków inwestycyjnych definiowana jest nieraz jako wydatki bieżące, faktyczny poziom przeznaczonych na inwestycję środków będzie wyższy. Największym zadaniem będzie wieloletni projekt związany z instalacją solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła. W tym roku wydatkowanych na ten cel zostanie ok. 11.500.000 zł. Starosta przypomniał, że w Małopolsce jesteśmy jedynym powiatem, który się tą problematyką, związaną z poprawą stanu środowiska i stanem zdrowia mieszkańców, w tej skali zajmuje.
Drugim dużym wydatkiem inwestycyjnym jest stabilizacja osuwiska w Osielcu. W tym roku wykonane zostaną prace za ok. 7.000.000 zł, a w sumie w ciągu 2 lat za ok. 12.000.000 zł.
W br. kontynuowane będą prace scaleniowe w gminie Jordanów. Kończy się etap geodezyjny, a kolejnym etapem, poscaleniowym będzie budowa dróg, rekultywacja terenów itp. Cały cykl zadaniowy pochłonie w sumie ponad 25.000.000 zł w całym cyklu zadaniowym.
W budżecie zaplanowane zostały również wydatki na infrastrukturę drogową. Dzięki dobrej współpracy z gminami i ich włodarzami, za co starosta podziękował, powstają nowe odcinki dróg i chodniki. Powiat pozyskuje na te cele znaczne środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie, w cyklu 2-letnim, realizowane są 3 zadania drogowe, a w ministerstwie 3 kolejne wnioski czekają na ostateczną decyzję o przyznaniu środków. Inną kwestią jest bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. usuwanie szkód powodziowych. Do programu usuwania szkód powodziowych zgłoszone zostały 3 wnioski, które są obecnie weryfikowane.
Kończąc swoje wystąpienie starosta podziękował wszystkim radnym za dotychczasową współpracę.
Z kolei wicestarosta Zbigniew Hutniczak bardziej szczegółowo omówił zaplanowane w roku 2020 wydatki na oświatę. Łącznie pozycja ta w budżecie opiewa na kwotę 49.243.212,65 zł i przeznaczona jest ogólnie rzecz ujmując na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez powiat, placówek niepublicznych i edukacyjną opiekę wychowawczą. Z podanej kwoty 42.023.006 zł to planowana subwencja oświatowa, która łącznie z dochodami, do których wliczone zostały: dochody jednostek, projekty edukacyjne, projekt „ERASMUS+” i dotacja „Za Życiem” daje łącznie 45.975.370,01 zł. Różnica między zaplanowanymi wydatkami i dochodami wynosi 3.267.842,64 zł. Ta kwota powiększona o zakładany wkład do projektu edukacyjnego w wysokości 300.000 zł będzie musiała być pokryta ze środków powiatu. Wicestarosta zwrócił uwagę na strukturę wydatków, z których aż 80% przeznaczonych jest na płace i pochodne. 11% przekazywane jest do placówek niepublicznych, natomiast 9% na bieżące utrzymanie szkół, co, jak podkreślił, jest zdecydowanie za mało.
Wicestarosta Zbigniew Hutniczak, dodał też że być może uda się jeszcze nieco zwiększyć subwencję oświatową, bo czynione są o to starania w związku z prowadzonym przez powiat kształceniem w zawodach deficytowych.
Szczegółowe informacje dotyczących omawianych na sesji zagadnień związanych z tegorocznym budżetem zawarte są w uchwale budżetowej, która wkrótce opublikowana będzie w BIP.
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościBudżet powiatu na 2020 rok uchwalony
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008