aktualności :
Admin
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 16 marzec 2020 Odsłony: 2367

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), kierując się dobrem zarówno petentów, jak i pracowników tut. urzędu od dnia 26.03.2020 r. do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zostaje zamknięte dla petentów i przechodzi w tryb pracy wewnętrznej, oznacza to, że sprawy będą załatwiane wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną i korespondencyjnie. Wszystkie niezbędne opłaty należy dokonywać przelewem na wskazany numer konta bankowego.


Informujemy również, że w godzinach pracy urzędu, na zewnątrz - przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b zostanie udostępniona skrzynka podawcza, w której można będzie umieścić wnioski lub inną korespondencję kierowaną do Starostwa.


W związku z powyższym zalecamy kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu e-PUAP.

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku – do piątku od 7:00 do 15:00

Wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i pracowników tut. urzędu. Dodatkowe informacje i aktualności dotyczące pracy Starostwa będą publikowane
na bieżąco na stronie internetowej http://www.powiatsuski.pl/

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany sposobu realizacji spraw przez Wydział Komunikacji i Transportu


Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
 • Informacja telefoniczna – rejestracja pojazdów 33/ 87 57 846
 • Informacja w sprawie rejestracji 33/ 87 57 844
 • Informacja w sprawach zmian w ewidencji pojazdów 33/87 57 843
 • Informacja w sprawach prawa jazdy 33/ 87 57 845
 • Informacja w sprawie transportu 33/ 87 57 841

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje sprawy związane z pojazdami w zakresie:
 • rejestracji pojazdu nowego (zakupionego w salonie),

 • czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

 • przywrócenia pojazdu czasowo wycofanego z ruchu ,

 • przedłużenia czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

 • wyrejestrowania pojazdu z uwagi na demontaż,

 • zawiadomienia o zbyciu pojazdu,

 • zawiadomienia o nabyciu pojazdu,


W przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu nowego, czasowego wycofania z ruchu, przywrócenia pojazdu z ruchu czy przedłużenia czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania pojazdu z uwagi na demontaż pojazdu należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Komunikacji i Transportu celem uzyskania informacji dotyczącej sposobu i terminu załatwienia sprawy oraz wysokości opłaty jaką należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu czy nabyciu pojazdu wnioski można składać w skrzynce podawczej umieszczonej przed Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, lub operatora pocztowego.


Zmiany w przepisach od dnia 01.04.2020r.

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 (rejestracja sprowadzonego pojazdu z zagranicy ) i art. 78 ust. 2 pkt 1 (zbycie i nabycie pojazdu rejestrowanego na terytorium RP), art. 140mb ustawy (kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu) -ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym


Wydłużony termin ma zastosowanie również:

 • do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

 • do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczta tradycyjną – przesyłając wniosek wk-1 (dostępny na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i formularze) wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury. Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.(§16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów).

Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.


Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż wk-1 (dostępny na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i formularze) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010. Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające ten fakt dołączając do wniosku np. umowy kupna sprzedaży czy faktury.WYDZIAŁ GEODEZJI

Do odwołania Wydział Geodezji nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi stron. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie wydziału http://www.powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-geodezji lub w wersji papierowej na stole przed pokojem nr 1 w budynku starostwa, i złożenie ich na dzienniku podawczym lub przesłanie pocztą. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 33 875-78-27, 33 875-78-25


Zgłoszenia prac geodezyjnych realizowane będą za pomocą geopartalu lub przesłane drogą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kontakt: tel. 33 875-78-26


Wykonawców prac geodezyjnych prosi się o kontakt z tutejszym wydziałem za pomocą geoportalu lub kontakt telefoniczny.


Kontakt: tel. 33 875-78-23, 33 875-78-26


Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Kontakt: tel. 33 875-78-33, 33 875-78-34, 33 875-78-35, 33 875-78-32.


Sprawy z zakresu gospodarki mieniem

Kontakt: 33 875-78-30, 33 875-78-28WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 875-79-27

Przypominamy, że na stronie starostwa w zakładce Wydział Architektury (http://www.powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-architektury-budownictwa-i-gospodarki-przestrzennej)

są do pobrania w wersji elektronicznej druki:

-wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

-wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- oświadczenie do przeniesienia pozwolenia,

-wniosek o przeniesienie zgłoszenia,

-zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę,

-zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,

-zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

-zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia

-wniosek o zarejestrowanie dziennika budowyWYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Sprawy związane z solarami, ogniwami fotowoltaicznymi załatwić można pod nr telefonów: 33 875 79 38, 33 875 79 31

Sprawy z zakresu geologii, odpady, dofinansowania do utylizacji azbestu załatwić można pod nr telefonu: 33 87579 39

Pozostałe sprawy pod nr telefonu – 33 875 79 35, 33 875 79 37Na stronie http://www.powiatsuski.pl/jak-zalatwic-sprawe-ws dostępne są wzory wniosków spraw załatwianych w wydziale środowiska.

Informacje w zakresie realizowanych projektów dotyczących montażu solarów, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych dostępne są na stronie www.eko.powiatsuski.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu "Czyste powietrze" wyznaczone na dzień 18.03.2020 ro. zostało odwołane. O terminie kolejnego poinformujemy w terminie późniejszym.WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i DRÓG

Na stronie internetowej Wydziału Zamówień Publicznych i Dróg pod linkiem: http://powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-inwestycji

dostępne są wnioski i procedury:

1. Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej

2. Lokalizacja ogrodzenia od strony drogi powiatowej

3. Lokalizacja  budynku od strony drogi powiatowej

4. Zezwolenie na  zajecie pasa drogowego dróg powiatowych

5. Zezwolenie  na umieszczenie urządzenia obcego  w pasie drogowym

6. Zezwolenie na zatrzymywanie się na przystankach przy drogach powiatowych


Wszelkie informację udzielane są również telefonicznie pod nr. 33 875-79-22WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I FUNDUSZY

Informujemy, że w ślad za decyzją Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego zawieszamy od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkie powiatowe zawody odbywające się w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół.


Odwołane zostają też imprezy kulturalne współorganizowane przez starostwo mające się odbyć w marcu tj.:

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Średnich - 13.03.2020

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych (kl. 0-V) – 19.03.2020

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych (kl. V-VIII) – 26.03.2020


Bliższe informacje pod nr. tel. 33 8757940
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informuje się że od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna mieszkańcom powiatu suskiego udzielana będzie tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.).

Rejestracja do punktów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościZmiany w funkcjonowaniu Starostwa
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008