aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - mgr Sabina Lipka
tel. 33 87 57 842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kościelna 5b, parter

Godziny otwarcia:

- poniedziałek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:30-16:00 , pozostałe 7:30 -16:30

- wtorek-piątek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:30-14:00, pozostałe 7:30-14:30


Umawianie wizyt:

Realizowanie są tylko wizyty umówione w wyznaczonym terminie.


 • rejestracja pojazdu:  33/ 87 57 846
 • odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, czasowe wycofanie z ruchu : 33/ 87 57 843
 • prawo jazdy: 33/ 87 57 845
 • transport, OSK, SKP: 33/ 87 57 841
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl


Stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Transportu Kategoria: Wydział Komunikacji i TransportuDokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek w zakładce: Wnioski i formularze


DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

  a) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

  b) wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

 2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 3. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – w przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za:

a) dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł,

b) rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł,

c) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł


Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy dołączyć do wniosku.


Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.


Numery kont:


Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010


FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

 2. Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku i oświadczenia.

 1. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów w umówionym przez wnioskodawcę terminie - do 7 dni.

 2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.).

 2. Art. 64 oraz art. 67 ust. 1 i art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

 3. § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

 4. Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 5. Cześć I ust 36, pkt 1, kol. 3 i ust. 37, pkt 1, kol 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).


INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów


ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek


SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Komunikacji i Transportu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 119, Pokój nr 109

tel 33 875 7842; 33 8757840


DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

 2. Załączniki do wniosku:

  a) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,

  b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

  c) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,

  d) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym,

  e) dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę,

  f) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

  g) potwierdzenie wniesienia opłat.

 3. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za:

a) udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – 48 zł,

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.


Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.


Numery kont:


Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010


FORMA ZAŁATWIENIA:

  Decyzja Starosty Suskiego – udzielenie lub zmiana bądź odmowa udzielenia lub zmiany uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. Do 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 2. Do 30 dni - w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego przedstawionego przez wnioskodawcę.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

 2. §16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).

 3. Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 4. Cześć III ust. 13 pkt 2 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).


INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c niniejszej procedury – zwolniona jest osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie to następuje, na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z POWIATU SUSKIEGO


  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jordanowie

  34-240 Jordanów ul. Generała Maczka 115B

  Stacja: 34-240 Jordanów ul. Generała Maczka 115B

  18/ 267-51-24, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/001 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  Godziny pracy: od pon. - pt. 6:30-20:00

                           sobota 6:30 - 18:00

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Jan Klimas – KSU/D/0001

  Zygmunt Majda – KSU/D/0003

  Jerzy Klimala – KSU/D/0020

  Piotr Klimas – KMY/D/0055  Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy-Tourist” Sp. z O.O.

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19/58

  Stacja: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza

  33/ 874-21-50, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/003/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT/h

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Zdzisław Skrok – KSU/D/0006

  Stanisław Harańczyk – KSU/D/0005

  Marcin Zemlik – KSU/D/0022

  Damian Spyrka - KSU/D/0039

  Grzegorz Grzyb - KWA/D/0063  BESKIDUS” Sp. z O.O.

  34-210 Zembrzyce 663

  Stacja: 34-210 Zembrzyce 663

  33/ 874-20-32 w. 116, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/004 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  Godziny pracy: od pon. - pt. 8:00-20:00

                                 sobota 8:00 - 14:00

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Łukasz Lipka – KSU/D/0012

  Łukasz Gruca – KSU/D/0030

  Piotr Krupczak - KSU/D/0028

  Mateusz Gruca - KSU/D/0037  Galeria Budzów Spółka Jawna Jan Nowak, Małgorzata Sałapat

  34-211 Budzów 281

  Stacja: 34-211 Budzów 281

  33/ 874-07-51, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/005 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  Godziny pracy: od pon. - pt. 6:30-19:00

                                 sobota 6:30 - 17:00

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Ryszard Kochaniewicz –KSU/D/0009

  Artur Kochaniewicz – KSU/D/0024

  Tadeusz Latoń – KMY/D/0009  F.H.U. „HYDROBUD” Janusz Kołton

  34-240 Jordanów Wysoka 181

  Stacja: 34-240 Jordanów ul. 3-go Maja 66

  18/ 544-73-23, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/007 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Kazimierz Wójtowicz – KSU/D/0018

  Franciszek Wróbel – KLI/D/0047

  Marek Czyszczoń - KNT/D/0079

  Tadeusz Pietrzak - KMY/D/0034  Usługi Motoryzacyjne Janusz Machnik, Katarzyna Machnik S.C.

  32-088 Przybysławice ul. Gielniówka 39

  Stacja: 34-220 Maków Podhalański, Białka 668

  33/ 874-46-17, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU 008/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABTE/h

  Godziny pracy: od pon. - pt. 7:00-19:00

                                 sobota 7:00 - 14:00

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Marian Grabiec – KSU/D/0016

  Rafał Grzyb – KRA/D/0089

  Zdzisław Skrok – KSU/D/0006

  Marcin Zemlik - KSU/D/0022  IR-BUD TARGOSZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

  34-323 Ślemień, Las ul. Spokojna 7

  Stacja: 34-205 Stryszawa 32c

  33/ 874-83-62, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/009 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Adam Szwed – KSU/D/0011

  Janusz Popielarczyk – KSU/D/0010

  Szymon Kubielas - KSU/D/0032

  Marek Jagosz - SZY/D/0022  Usługi Motoryzacyjne „FAST-FIX” Grzegorz Kręt

  23-400 Biłgoraj ul. Wiejska 20a

  Stacja: 34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 102c

  570-520-322, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/010/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT/h

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Paweł Paleczny – KSU/D/0019

  Paweł Łyga – KSU/D/0029

  Waldemar Sikora - KRA/D/0154

  Grzegorz Kręt – LBL/D/0041

  Mirosław Toczek - KSU/D/0027

  Michał Zając - SJ/D/0030


  Bartłomiej Jancarz, Piotr Jancarz

  AUTO-SERWIS Jancarz SC

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Role 158

  Stacja: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Role 158

  33/ 874 14 81, 509 707 910, 512 289 522 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/011/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT

  Godziny pracy: od pon. - pt. 8:00-18:00

                                 sobota 8:00 - 14:00

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Michał Babiarczyk – KSU/D/0031

  Przemysław Brzukała – SZY/D/0072

  Bartłomiej Jancarz - KSU/D/0033


  Bartłomiej Bubiak

  F.H.U. "MECHANIK" IMPORT - EKSPORT

  34-222 Zawoja 387

  Stacja: 34-222 Zawoja 387

  33/ 775716, 609 603 516, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/012/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Kobiela Jan KSU/D/0038

  Siwek Andrzej SZY/D/0034


  Kazimierz Ryś

  AUTOKOMPLEX RYŚ

  34-235 Bystra Podhalańska 602

  Stacja 34-235 Bystra Podhalańska 602

  504 147 434 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ

  KSU / 013 / P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT

  WYKAZ DIAGNOSTÓW

  Żur Kazimierz KNT/D/0038

  Pietrzak Tadeusz KMY/D/0034Jesteś tutaj:   Strona główna Stacje kontroli pojazdów
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008