aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 styczeń 2018 Odsłony: 1455

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 30 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (5 uchwał),

 • zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej  z dotychczasowym podmiotem,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku,

 • ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2018 r.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja  w Jordanowie,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż zbiorników na olej opałowych będących w posiadaniu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim,

 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa
  i ochrony ludności,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej  z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej bramy wjazdowej,

 • przyjęcia „Zasad sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego”,

 • zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o pow. 16 m² z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia  w części przyziemia o pow. 8 m² z dotychczasowym najemcą,

 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

 • zatwierdzenia Planów Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie dla typu A i B na rok 2018,

 • zwiększenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego (będącą w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, oznaczoną jako dz. ewid. nr 9788/5, na cele budowlane – celem wykonania przyłącza elektroenergetycznego kablowego za jednorazową opłatą za udostępnienie nieruchomości w wysokości 292,74 zł brutto).

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości działki ewid. nr 2221/1  o pow. 0,0016 ha, położonej w Jordanowie, stanowiącej własność powiatu suskiego, będącej w bezpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin w placówce o 55 tygodniowo w okresie zimowym od 15.12.2017 r. do 10.03.2018 r.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Makowie Podhalańskim wyraził zgodę na zwiększenia zatrudnienia w poradni  o ½ etatu w okresie od stycznia 2018 r. do końca roku szkolnego 2017/18  z przeznaczeniem na realizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  w związku z pełnieniem przez poradnię funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego (w ramach rządowego programu „Za życiem”).

 • Przyjął roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2017 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego, placówkach niepublicznych oraz podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z F.H.U. „Granit – Centrum”, Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo Henryk Mirek, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 19 umowy  o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Za dokonanie jednorazowego przewozu zwłok ustalono stawkę wynagrodzenia w wysokości 259,20 zł brutto.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 160-163)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008