aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 31 styczeń 2018 Odsłony: 1820

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 29 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • przyjęcia „Zasad sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego”,

 • powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,

 • odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy najmu pow. użytkowej 2 m2 na parterze głównego budynku szkoły z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gastronomicznej PG3 z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej o pow. 45 m² z dotychczasowym najemcą,

 • w sprawie zmiany do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 701.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (uchwała ws. zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok),

 • wyrażenia zgody na sprzedaż uszkodzonego pojazdu SKODA Roomster KSU 5P50,

 • zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • zmiany uchwały nr 738.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż uszkodzonego pojazdu SKODA Roomster KSU 5P50,

 • autopoprawki do budżetu powiatu suskiego na 2018 r.

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

 • przekazania Zespołowi Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”  nr RPMP.02.01.03-12-0191/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji,

 • przekazania Zespołowi Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” nr RPMP.02.01.03-12-0191/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji,

 • przekazania Zespołowi Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” nr RPMP.02.01.03-12-0191/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji,

 • zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych  i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą  o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na pierwsze półrocze roku 2018,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w Zawoi  do kategorii dróg gminnych z zastrzeżeniem wcześniejszego uregulowania własności nieruchomości, po których planowany jest przebieg drogi.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na: budowę przepustu Rola Kojsowa w Sidzinie, remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gm. Stryszawa, remont dróg powiatowych nr 1691 i 1692 w ramach usuwania skutków powodziowych.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej zatrudnienia osoby sprzątającej o ¼ etatu od 10 stycznia 2018 r. do końca kwietnia 2018 r.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 164 - 166)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008