aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 15 marzec 2018 Odsłony: 1465

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 stycznia 2018 r. do 07 marca 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok,

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe – SPR RPO WM na lata 2014 – 2020,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu stołówki szkolnej ST 2 z dotychczasowym najemcą,

 • scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie suskim  i jego jednostkach organizacyjnych,

 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2017 dla niepublicznych szkół  i placówek działających na terenie powiatu suskiego,

 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej (w zawodzie magazynier - logistyk w trzyletniej branżowej szkole I stopnia oraz w zawodzie technik fotografii i multimediów w czteroletnim technikum),

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie (w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie w czteroletnim technikum),

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (w zawodzie kierowca mechanik w trzyletniej branżowej szkole I stopnia),

 • wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2018 rok,

 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2017,

 • określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski,

 • określenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 • podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2018 roku,

 • przeniesień środków w obrębie zadań inwestycyjnych na 2018 rok,

 • podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. przebudowa dwóch mostów  w km 2+440 oraz w km 2+880 drogi powiatowej nr 1688 K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w m. Żarnówka,

 • nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Kia Picanto,

 • wyrażenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowiska dyrektora szkoły i dyrektora placówki oświatowej prowadzonych przez powiat suski,

 • ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łętowi,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespoł Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni spawalniczej nr 4 z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów użyczenia z dotychczasowymi podmiotami,

 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami,

 • powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2017 roku,

 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zatwierdził ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i SOSW w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

 • Postanowił przeznaczyć kwotę 800 zł na ufundowanie 6 statuetek oraz drobnych nagród rzeczowych dla laureatów plebiscytu na najlepszego nauczyciela powiatu suskiego organizowanego przez „Małopolską Kronikę Beskidzką”.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na objęcie patronatem oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 2 500 zł na organizację i zakup nagród dla laureatów Konkursu Geograficznego i Maratonu Matematycznego .

 • Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w roku 2017.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 167-172)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008