aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 październik 2018 Odsłony: 722

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 30 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (3 uchwały),

 • przekazania Zespołowi Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” nr RPMP.02.01.03-12-0191/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji,

 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu  pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

 • powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie,

 • powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim,

 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim,

 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie,

 • przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie,

 • zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • zmiany Uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej na drugie półrocze 2018,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku internatu o pow. 18,60 m2 z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą (2 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m2 z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni korytarza w internacie oraz w szkole z dotychczasowym najemcą,

 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego  SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2018 r.

 • utylizacji 44 podgrzewaczy biwalentnych pochodzących z wymiany tych części  w instalacjach solarnych w obrębie budynków mieszkalnych,

 • zmiany uchwały nr 578.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 20 lipca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz "Kreatywny uczeń - profesjonalista
  w zawodzie" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza  i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,

 • wyrażenia zgody na likwidację i recykling samochodu marki Mercedes BENZ Vito 110D o nr rejestracyjnym BOC 3080 będącego własnością Domu Pomocy Społecznej  w Makowie Podhalańskim,

 • zmiany uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na podział klasy I aw na dwa odrębne oddziały w Zespole Szkół  im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 • Wyraził zgodę na przydzielenie w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej 6 godzin tygodniowo /25 miesięcznie/  na okres od 01.10.2018 r. do 26.04.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów, w nauce których uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia napotyka największe trudności.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeszów.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie kwoty przetargu na dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bieńkówka  do 1 030 000 zł brutto (o dodatkowe 60 tys. zł brutto).

 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu mostu drewnianego w m. Kuków w ciągu drogi powiatowej nr 1701 K Kuków – Targoszów.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 194-197)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008