aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 05 listopad 2019 Odsłony: 1002

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 26 września 2019 r. do 30 października 2019 r.


W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • upoważnienia Naczelnika Wydziału Środowiska do podpisywania dokumentów w związku z realizowanymi przez powiat suski programami,
 • wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,
 • ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 14 października 2019 r.
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami, udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
 • wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej
 • ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 • nieodpłatnego przekazania samochodu marki Skoda FABIA,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • zawarcia przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 25 o pow. 58 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu gruntu o pow. 25 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony,
 • wskazania Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku,
 • nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu nawierzchni dp nr 1683 K  w Toporzysku.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie remontu odc. dp nr 1699 K w Kurowie.
 • Wyraził zgodę na wykonanie robót awaryjnych związanych z uzupełnieniem poboczy w ciągu dróg powiatowych nr 1687 K Wieprzec-Skomielna Czarna w m. Wieprzec oraz  1690 K Maków-Grzechynia-Zawoja w m. Grzechynia.
 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu górnego pokładu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1703 K w Stryszawie.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 42-46)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008